Logo Thuiskapper Denise

Let op! Gewijzigde werktijden:

Maandag, dinsdag en woensdag

van 10.00 - 15.30 uur

 

Algemene voorwaarden

Om de dienstverlening en kwaliteit te waarborgen, werk ik met algemene voorwaarden. Op het moment dat u een afspraak bij mij maakt verklaart u akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a/ Kapper: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; Thuiskapper Denise handelend onder de naam Thuiskapperdenise.nl, gevestigd aan de Dubloen 117 te Hoorn, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 70955964.
b/ Klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Thuiskapper Denise werkzaamheden verricht en/of producten en/of diensten levert dan wel met wie Thuiskapper Denise een overeenkomst aangaat.
 

Artikel 1
Opdrachten tot haarbehandelingen worden slechts uitgevoerd onder de hierna volgende bepalingen. Afwijkende afspraken gelden slechts indien dit schriftelijk tussen de klant en Thuiskapper Denise overeengekomen is.

Artikel 2
Thuiskapper Denise verbindt zich de met de klant (mondeling of elektronisch) overeengekomen haarbehandeling uit te voeren uitsluitend indien de afspraak telefonisch is bevestigd. Thuiskapper Denise behoud zich het recht een behandeling te annuleren, indien er naar het oordeel geen sprake is van een hygiënische situatie of klant onder invloed van alcohol of drugs verkeert.

Artikel 3
De klant verbindt zich voor de haarbehandeling de afgesproken prijs te betalen. De tarieven voor haarbehandelingen worden door de kapper duidelijk op voorhand aangegeven. Betaling van de behandeling geschieden altijd per direct. Op uw verzoek kan een kwitantie aangeleverd worden. De opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele gemaakte parkeerkosten. Gemaakte parkeerkosten worden altijd direct aan u doorberekend volgens door de Gemeente vastgestelde tarieven die ter plaatse gelden.

Artikel 4
4.1/ Thuiskapper Denise garandeert dat de uitgevoerde haarbehandeling voldoet aan eisen van vakbekwaamheid en maakt daarbij gebruik van deugdelijke middelen en materialen. De kapper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van de kapper in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.
4.2/ Thuiskapper Denise mag er ten aanzien van de te verrichten behandeling vanuit gaan dat de klant daartoe in een goede lichamelijke conditie verkeert. Omstandigheden bij de klant die het resultaat van de haarbehandeling kunnen beïnvloeden of die kunnen leiden tot voor de klant ongewenste nevenverschijnselen, dient de klant vooraf aan te geven. Hierbij valt onder meer te denken aan medicijngebruik, allergieën en/of bestraling, het gebruik van doe-hetzelf-producten en/of experimenten met het eigen haar.

Artikel 5
De klant maakt uit eigen vrije wil gebruik van de diensten van Thuiskapper Denise.
Is de behandeling niet zoals de klant op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten dan kan de klant een klacht indienen bij de kapper.

Artikel 6
De klant dient een klacht binnen twee dagen na de haarbehandeling kenbaar te maken aan Thuiskapper Denise. Bij kleurbehandelingen en daarmee te vergelijken behandelingen geldt een termijn van 7 dagen.

Artikel 7
Thuiskapper Denise maakt uiterlijk binnen twee dagen na melding van de klacht zijn standpunt al of niet mondeling aan de klant kenbaar.

Artikel 8
Indien de klant zich wel/niet met het standpunt van de kapper kan verenigen, kan;
1/ de (herstel)behandeling kosteloos over gedaan worden.
2/ de behandelingsprijs geretourneerd worden.
Behoudens opzet of bewust tegen de adviezen in van de kapper bepaalde handelingen zijn verricht door de klant, is Thuiskapper Denise niet langer aansprakelijk.

Artikel 9
De aansprakelijkheid van Thuiskapper Denise uit hoofde van enige opdracht is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de behandeling/overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de behandeling/overeenkomst waarop de klacht betrekking heeft.

Artikel 10
Dit reglement is uitsluitend van toepassing op klachten met betrekking tot het hoofdhaar. De regeling van schade aan lichaam, kleding of anderszins, wordt niet door dit reglement beheerst, maar valt onder de normale wettelijke aansprakelijkheidsregels.

Artikel 11
Thuiskapper Denise is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld (zoals verkeersdrukte) en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Zowel de klant als Thuiskapper Denise kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten of ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade.

Slotbepalingen
Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

Op elke overeenkomst tussen Thuiskapper Denise en de klant is Nederlands recht van toepassing.

Beide partijen zullen bij een geschil pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Copyright © 2023 Thuiskapper Denise. Alle rechten voorbehouden.